Hållbarhetsvision

Som kommunalt fastighetsbolag vill PnF ta ansvar och bidra till en hållbar värld. Vi strävar efter att förbättra miljöprestanda både i vår verksamhet och i våra projekt. Det här är vår vision som vi arbetar efter.

Agenda 2030, en stabil grund att stå på

2015 enades världens ledare om FN:s 17 globala hållbarhetsmål och en universell plan för hållbar utveckling till 2030. Agenda 2030 är det ramverk som vi förenar vår vision med.  ​

Granskade produktval,
en självklarhet

Att granska och dokumentera vilka material som används vid byggnationer minskar mängden giftiga ämnen i byggnaden och skapar goda möjligheter att ta hand om avfall när byggnaden nått sin livslängd. Metoden leder till minskad miljöpåverkan.

I större om- och nybyggnationer bedöms och dokumenteras byggprodukter utifrån Byggvarubedömningens riktlinjer.
I största möjliga mån undviker vi byggmaterial med giftiga ämnen. Vi ser över vårt standardsortiment av byggprodukter för att erbjuda så hållbara lösningar som möjligt.

Återbruk: jordens resurser i fokus

När lokaler renoveras är det vanligt att möbler och befintliga byggprodukter rivs ut och går vidare till avfallshantering – långt innan produkterna tjänat ut sin funktionella livslängd.

När nya projekt inleds ser PnF över möjligheter till återbruk av både byggmaterial och möbler. När vi flyttade in i våra nya lokaler på Furunäset tog vi med oss möbler från vårt tidigare kontor. Vi inventerade våra förråd och sökte oss till begagnatmarknaden. Vårt arbete gav miljövänliga resultat: Vi sparade in minst 8,5 ton koldioxid..

Delad glädje är dubbel glädje

År 2030 ska Sverige ha en fossiloberoende fordonsflotta. År 2040 ska energisektorn vara 100 procent förnybar. År 2045 ska Sveriges klimatpåverkan vara ”nettonoll”. För att klara dessa mål måste vi bli bättre på att dela resurser.

PnF strävar efter delandeekonomi och tror att samarbete leder längre än konsumtion. Vi uppmuntrar till delandeekonomi i våra lokaler, befintliga som nya. Det kan handla om konferensrum, omklädningsrum och kök.

På valda platser i vårt fastighetsbestånd installerar vi publika laddboxar både för hyresgäster och för privatpersoner.

Vi tror på miljövinst

EU:s avfallshierarki prioriterar i första hand att förebygga att avfall överhuvudtaget uppkommer. Att se över produktionsmetoder och konsumtionsmönster är smarta sätt för att förebygga avfall.

Vi vill ge hyresgäster förutsättningar att återanvända och återvinna. I större projekt utreder vi vilka avfallsslag som kan sorteras på plats och hur avfallet kan minimeras. Vi tror också på betydelsen av att förebygga avfall.

Största miljövinsten infaller om en produkt aldrig produceras.

Vardagsrörelse, en nyckel till välmående

Fysisk aktivitet och återhämtning under arbetsdagen bidrar till god fysisk, psykisk och social hälsa. Vi är övertygade om att det stärker både medarbetare och arbetsgivaren.

Vi tror på förebyggande åtgärder och uppmuntrar till fysisk rörelse och återhämtning under arbetsdagen. Vi vill skapa goda förutsättningar för balans i vardagen och tycker det är viktigt att friskvårdstimmen används.

Vi uppmuntrar till rörelse i arbetsvardagen och har
bland annat märkt ut ett promenadstråk på Furunäset. Vi vill också göra det enklare att välja cykeln som transportmedel: På valda platser har vi placerat ut cykelpumpar för både hyresgäster och allmänhet.

Trygghet, en hjärtefråga

Vi bjuder in till olika sammanhang för att skapa starkare band mellan platser och dess användare.

I våra offentliga miljöer är uppdaterad belysning prioriterat. Vi arbetar för att våra byggarbetsplatser ska vara säkra. Vid större byggprojekt kommunicerar vi med närliggande verksamheter för att skapa kännedom och trygghet.

Som stöd i vårt operativa arbete har vi som vana att anlita organisationer som ger människor utanför arbetsmarknaden nya möjligheter.

Vi vill göra rätt för oss

Etiskt, socialt och miljömässigt vill vi göra rätt för oss. Orden är grunden för vår uppförandekod inom hållbarhet. I samarbete med andra växer och utvecklas vår vision.

I samarbete med andra utvecklas vårt hållbarhetsarbete i vardagen. Det kan handla om ansvarsfull hantering av kemikalier, samordnade transporter, tydlig information i samband med projekt och trygga arbetsplatser.

Lokaler som kontinuerligt hålls uppdaterade inom etiska, sociala och miljörelaterade spår ger både människor och idéer förutsättningar att växa.

Vi jobbar för långsiktiga lösningar som är hållbara över tid.

Följ oss