Riktlinjer för sponsring

Sponsringsansökan Sponsring är en del av Piteå Näringsfastigheters och Furunäsets Fastigheters marknadsföring. Genom den vill vi ge en positiv bild av företagen och skapa goda relationer till såväl kunder som allmänhet. Hur våra riktlinjer ser ut Samarbetet sker efter en budgetram som är indelad i tre kategorier: 1. idrott och ungdomsverksamhet 2. kultur 3. samhällsengagemang Vår sponsring ska vara väl balanserad mellan idrott och ungdomsverksamhet, kultur och samhälle samt ur ett jämställdhetsperspektiv. De föreningar eller arrangemang som sponsras ska stötta vår affärsidé: "PNF har som uppgift att främja arbetsmarknaden i kommunen, verka för ett livskraftigt näringsliv, äga och förvalta fastigheter för industri-, kontors-, affärs- och utbildningsverksamhet samt offentlig verksamhet på ett lönsamt sätt ....." Vårt samarbete sker uteslutande med klubbar, föreningar eller organisationer, ej med enskilda utövare av idrott, teater, musik m m. Kriterier som måste uppfyllas: * Det ska vara i ett sammanhang som ger Piteå Näringsfastigheter eller Furunäsets Fastigheter möjlighet till en positiv och tydlig exponering. * Den summa som söks ska ligga i relation till den motprestation som erbjuds Piteå Näringsfastigheter eller Furunäsets Fastigheter. Vi sponsrar inte: * enskilda individer * politiska eller religiösa organisationer * extrema verksamheter som strider mot våra värderingar, etik, moral och miljö * verksamheter med osund ekonomi * riskfyllda verksamheter som vissa motor-, äventyrs- och kampsporter * Vidare skriver vi inte sponsringsavtal med enskilda lag inom en förening, utan enbart med huvudföreningen. Ansökan om sponsring Föreningar, klubbar eller organisationer som vill ansöka om stöd och samarbete ska göra det skriftligen till Piteå Näringsfastigheter eller Furunäsets Fastigheter på nedanstående adress: Piteå Näringsfastigheter AB Box 743 941 28 Piteå Kuvertet ska märkas "sponsringsansökan" I ansökan ska framgå: * Information om föreningen, projektet eller likvärdigt * Vad eventuellt bidrag kommer att användas till * Vilket belopp ansökan avser * Vilken motprestation som Piteå Näringsfastigheter erbjuds * Adress och kontaktperson hos sökanden Beslut om sponsring Prövning sker endast av skriftligt inkomna ansökningar. Beslut om Piteå Näringsfastigheters eller Furunäset Fastigheters medverkan sker 6 gånger per år. Aktuella tidpunkter för detta är januari, mars, maj, augusti, oktober och november. Besked till den som ansökt Skriftligt besked erhålls oavsett om ansökan tillstyrkts eller ej.

Följ oss