Rise Interactive utvecklar innovativa användarupplevelser

Hos RISE Interacive vid Piteå Science Park på universitetsområdet ligger fokus på ljud och interaktionsdesign. I samarbete med aktörer från akademi och näringsliv bedrivs tillämpad forskning på hög nivå för att utveckla framtidens användarmiljöer. – Vi är bra på att tänka i nya banor och skapa innovativa produkter och prototyper, säger Anna Sirkka, projekt- och verksamhetsansvarig i Piteå. RISE Interactive, tidigare Interactive Institute Swedish ICT, är ett experimentellt IT- och designforskningsinstitut med kompetens inom områdena interaktionsdesign, visualisering, användarbeteende, underhållning samt ljud- och interaktionsdesign som är huvudinriktningen i Piteå. Här jobbar fem personer med bakgrund från såväl den akademiska världen som näringslivet. Målet är att förstärka användarupplevelsen genom att hitta kreativa lösningar för gränssnitt som ligger mellan människa och maskin. – Ljud är starka informationsbärare. Vi människor reagerar på ljud i mycket större utsträckning än vi är medvetna om, säger Anna Sirkka. Smarta lösningar för operatörsmiljöer RISE Interactive jobbar med projektfinansierade uppdrag i samarbete med både stora och små aktörer. Arbetet utgår alltid från slutanvändaren. – Första steget är att mötas för att få en bild av problematiken. Sedan utformar vi koncept tillsammans, säger Anna Sirkka som förklarar att det kan gå till på många olika sätt. Ett tungt forskningsområde är till exempel interaktionsdesign inom processindustrin. I samarbete med bl.a. Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå utvecklas lösningar i operatörsmiljöer som ska resultera i bättre arbetsmiljöer och effektivare processtyrning. Tunga uppdrag inom fordonsindustrin I ett antal projekt undersöks möjligheten att förbättra informationsflödet i fordon. Ett exempel är multimodala displayer som monteras i förarhytten på lastbilar, och genom ljudsignaler hjälper föraren att prioritera och uppmärksamma cyklister och fotgängare i ”döda vinkeln”. Automation och eldrift är två starka trender inom fordonsindustrin. De nya tystare fordonen har en annan ljudbild, vilket påverkar trafiksäkerheten. I samverkan med Scania, Volvo Cars, Volvo Bussar, NEVS, Boverket och Transportstyrelsen bedrivs forskning om hur man kan designa externa ljud för framtida el- och hybridfordon. Projektet finansieras av Energimyndigheten. – Vi försöker både identifiera tänkbara negativa effekter och hur man skulle kunna göra för att få en positiv effekt vid införandet av eldrift i större skala. Det är ett svårt men roligt arbete, säger Anna Sirkka. Projekt i gruvmiljö I samarbete med LKAB, Boliden AB och ABB pågår ett projekt finansierat av Vinnova, som är kopplat till fjärrstyrning i gruvmiljöer. Stora maskiner styrs idag till stor del med hjälp av modern teknik via dataskärmar, vilket har skapat ny problematik. Förutom ökad risk för nya typer av ergonomiska problem är det svårt att uppfatta hur stora krafter som hanteras, något som i förlängningen kan leda till oönskat maskinslitage. – Vi ser över hur man kan förtydliga och ge operatörerna någon slags känsla för maskinerna och de krafter som de styr, säger Anna Sirkka som förklarar att målet alltid är att hitta metoder som kan effektivisera och ta tillvara den kompetens och erfarenhet som finns på bästa sätt. Nya samarbeten med små och medelstora företag DesignIT är ett helt nytt projekt som riktar sig till små och medelstora företag (SME) i Norr- och Västerbotten. Genom att utveckla företagens kompetens inom innovation och forskning ska projektet bidra till att utveckla fler prototyper och innovationer inom bland annat transport, besöksnäring samt hälsa och sjukvård. – Vi vill sänka tröskeln och göra det enkelt för alla små och medelstora företag i regionen att samverka med oss. Utöver stöd från Europeiska regionala strukturfonden finansieras projektet av RISE AB, Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Piteå kommun, Luleå kommun och Skellefteå kommun.  

Följ oss