Bra att veta för dig som hyresgäst

Foto: Maria Fäldt.

Nedan följer en del generell information som gäller för de flesta fastigheter och kontrakt. Ta också en titt i ert hyreskontrakt om ni har någon speciell överenskommelse.

Avfallshantering
Du är själv ansvarig för att lämna avfall från din verksamhet på avsedd plats. Du är också ansvarig för att teckna avtal och bekosta hantering av de fraktioner som du berörs av. Notera att sopbehållare/containers inte får placeras närmare fastigheten än 6 m. Kontakta oss om du har funderingar.

Brännbart avfall och kompost från gemensamma toaletter och kök tas om hand av städfirman. Övrigt avfall måste du som hyresgäst ta hand om.

Brandskyddsarbete
Det är hyresgästens ansvar att ha interna rutiner upprättade samt att bedriva ett förebyggande brandskyddsarbete, t ex att se till att nödutgångar inte är blockerade, att det finns besiktade brandsläckare på rätt plats, att ni vet vad ni ska göra vid en utrymning, vart ni ska återsamlas och att utbilda er personal i brandskyddsfrågor. Ta alltid för vana att kolla var närmaste nödutgång finns om en utrymning skulle bli nödvändig.

Bredband
I ditt kontrakt ingår inte bredbandsuppkoppling. Det är alltså upp till dig att teckna avtal med den leverantör du vill ha. PiteEnergi äger och ansvarar för fibernätet i Piteå kommun och som hyresgäst hos PnF får ni tillgång till en egen uppkoppling. Ni kan välja mellan en rad olika tjänsteleverantörer, för att kunna teckna rätt tjänster till just ert företag. Mer information om dem hittar du via PiteEnergi (extern länk) Vid frågor kontakta PiteEnergi på 0911-648 00 eller skicka e-post till kundservice@piteenergi.se

Energi & miljöarbete
Piteå Näringsfastigheter strävar alltid efter att bli mer energieffektiva för att bättre bidra till ett hållbart samhälle. Vi köper numera enbart miljömärkt el till våra fastigheter, vilket betyder el producerad av sol, vind, vatten eller biobränslen. Återvinning och återanvändning är förstås också självklart. Här gör även du som hyresgäst en insats genom att sortera ditt avfall i avsedda kärl för återvinning.

Felanmälan
Vi behöver din hjälp. När du upptäcker något som inte fungerar som det ska är vi tacksamma för att du gör en felanmälan. En felanmälan kan du göra på tre sätt. Enklast gör du det genom att gå in på www.pnf.se och klicka på Felanmälan. Där redogör du kort för vilket fel som uppstått, vilken adress/lokal som felet är på och dina kontaktuppgifter med både telefon och e-post. I och med att du uppger kontaktuppgifter kommer du få en avisering om att ärendet är mottaget, när arbetet påbörjas och när det är avslutat. Du kan också ringa in ärendet på 0911-933 70. Du lämnar då samma uppgifter.

Husdjur
Vi gillar husdjur men de måste de stanna hemma med respekt för andra hyresgäster och besökare så får de inte följa med till arbetet och ert kontor. Viktigt att respektera detta.

Hyreskontraktet och hyresvärden
Du hyr din lokal av Piteå Näringsfastigheter AB eller något av dotterbolagen. I det upprättade kontraktet finns både dina och våra rättigheter och skyldigheter beskrivna och de är viktiga att känna till. Förutom att betala hyran i tid ansvarar du som hyresgäst för att sköta din hyrda lokal på bästa sätt. Som exempel ska du bekosta underhåll av ytskikt på golv, putsa fönster och byta trasiga lysrör och lampor medan vi ansvarar för (undantag finns) snöröjning, sandning och städning av gemensamma utrymmen som entréer, kök och toaletter där det förekommer.

För allas trivsel och säkerhet är det viktigt att alla hyresgäster håller god ordning både inomhus och utomhus. Det gäller naturligtvis också oss. Särskilt noga är det i gemensamma utrymmen och kring nödutgångar och korridorer. De får förstås aldrig vara blockerade.

Kontaktuppgifter
Vi behöver kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för er verksamhet och som även sitter i hyrd lokal i Piteå. Allt för att snabbt kunna nå ut med information när det behövs. Den personen ansvarar sedan för att sprida informationen vidare till sina medarbetare. Om ni inte redan lämnat uppgifter till oss vill vi gärna att ni kontaktar oss.

Kontraktstid, uppsägningstid och förlängningstid
I kontraktet finns kontraktstid, uppsägningstid och förlängningstid inskriven. Kontraktstiden är den tid du binder dig för vid tecknandet av kontraktet. Om inte kontraktet sägs upp enligt den uppsägningstid vi kommit överens om, förlängs kontraktet per automatik enligt förlängningstiden. Ex: Kontraktstiden löper ett år från 1 januari- 31 december år 1 med nio månaders uppsägningstid och ett års förlängning. Om då inte kontraktet sägs upp senast 31 mars år 1 förlängs bindningstiden till 31 december år 2. Det är bra att hålla koll på så att man slipper längre uppsägningstid än nödvändigt. Se övriga hyresvillkor i 12 kap. 58 a § jordabalken.

Lokalvård
Städning av lokalen sköter du som hyresgäst normalt själv. I fastigheter där det finns gemensamt nyttjade utrymmen ansvarar dock PnF för städningen av dessa ytor. I ditt ansvar för lokalvård ingår också exempelvis att regelbundet behandla golv och putsa fönster.

Motorvärmare
Om du vill använda motorvärmare tecknar du ett separat kontrakt för detta och då får du en personlig kod. Kontakta Piteå Näringsfastigheter AB på 0911-933 85 eller info@pnf.se så ordnar vi kontraktet för påskrift

Vid tecknandet får du en personlig kod som du sedan använder för att aktivera stolpen vid parkeringen där du kopplat in din motorvärmare. Aktiveringen gör du enklast genom att skriva adressen mv.pnf.se i din webbläsare på dator eller i din smartphone. Du tar dig även dit genom vår hemsida www.pnf.se.

När du kommit in på sidan väljer du den parkering du använder och skriver in platsnummer på den parkeringsruta där du parkerat och din kod. Därefter väljer du vilken tid du ska åka hem och verkställer.

Motorvärmarsystemet är temperaturstyrt, vilket gör att ju kallare det är ute ju tidigare aktiveras stolpen. Allt för att din bil ska vara varm när du åker hem. Som längst går motorvärmaren i fyra timmar + en eftersläpningstid.

Nycklar
Nycklar till ditt kontor/lokal kvitteras och hämtas ut i receptionen hos Piteå Näringsfastigheter, Karl Grankvist Väg 4. Föranmäl gärna ditt besök till info@pnf.se

Som standard kan du kvittera ut tre nycklar. Behöver du fler ordnar vi det men då får du själv få stå för kostnaden. En utkvitterad nyckel betyder ansvar. På det dokument som du signerar framgår dessa tydligt. Läs igenom noga. Hyresvärden har alltid rätt att inneha reservnycklar till din hyrda lokal. Kom ihåg att alltid låsa din lokal när du inte är där. I vissa fastigheter finns passersystem. Brickor till dessa programmeras och kvitteras också ut via PnF.

Ordning och reda
För allas trivsel och säkerhet är det viktigt att alla hyresgäster håller god ordning. Det gäller naturligtvis också oss. Särskilt noga är det i gemensamma utrymmen. Nödutgångar och korridorer får förstås aldrig vara blockerade.

Förvaring i allmänna utrymmen och elskåp, apparatrum etc är förbjuden. I förekommande fall förbehåller sig hyresvärden rätt att utan förvaring bortforsla material på hyresgästens bekostnad.

Parkeringsplatser
Parkeringsplatser finns det gott om på de flesta områden kring våra fastigheter och de är fria att använda. Var dock noga med att läsa och följa skyltarna annars finns risk för parkeringsböter. Observera att parkeringsplatserna endast får användas för registrerade fordon. De får alltså inte fungera som uppställningsplats för avställda fordon. Läs mer om motorvärmare under rubriken Motorvärmare.

Postfack
Plats i fastighetsbox/postfack vid entré ingår i avtalet. I undantagsfall finns istället postlådor utanför entrén. Vid frågor, kontakta oss på 0911-933 85 eller info@pnf.se

Rökning
Rökning är förbjuden i våra lokaler och i fastighetens omedelbara närhet.

Skyltning
I samband med inflyttning ordnar vi så att ert företagsnamn syns på våra orienteringstavlor som finns i anslutning till byggnaderna. På vissa byggnader kan det vara möjligt att sätta upp egen skylt på fasaden. Då krävs godkännande av oss som hyresvärd samt att inlämnat skyltlov till kommunen beviljas. Alla kostnader kring skyltning såsom skyltlov, skyltmontering, belysning och underhåll betalas av hyresgästen. Hyresgästen förbinder sig att följa vid för tiden gällande regler för skyltning avseende placering, färg, utformning och framtoning. Uppsättning av övrigt (brevlådor, reklam etc.) får ej förekomma på och i byggnaden utan hyresvärdens medgivande.

Uppsägning och utflyttning
Om uppsägning har inlämnats och bekräftats gäller följande:

Hyresgästen ska lämna lokalen väl urstädad. Hyresgästen ansvarar för att golven är behandlade på rätt sätt vid avflyttning, till exempel golvboning. Även fönsterpartier och fönster skall vara putsade vid avflyttning.

Hyresgästen ansvarar för att samtliga skyltar, markiser, persienner, antenner, fasta installationer samt larm och annat kablage, av hyresgästen monterat, vid avflyttning monteras ned samt att återställa eventuella skador som uppstått, om annat ej överenskommits med hyresvärden.

Hyresgästen skall medtaga och bortforsla av denne särskilt bekostad inredning och utrustning samt reparera eventuell uppkommen skada på byggnaden. Inredning och utrustning som hyresgästen fogat till lokalen på sådant sätt att den införlivats med fastigheten skall kvarlämnas om hyresvärden påfordrar det och tillfalla hyresvärden utan särskilt vederlag.

Lokalen skall gemensamt besiktigas senast dagen för avflyttning, för att gemensamt säkerställa lokalens skick. Hyresgästen skall vid samma tillfälle överlämna samtliga port-, dörr-, postfacknycklar, brickor eller motsvarande, om de tillhandahållits av hyresvärden.

Uthyrning i andra hand
Eventuell uthyrning i andra hand måste på förhand godkännas av Piteå Näringsfastigheter AB ( eller dotterbolag) annars förverkas din hyresrätt till lokalen.

Vaktmästeritjänster
Som hyresgäst kan du ibland behöva hjälp med att montera möbler, byta lampor, flytta möbler, sätta upp en hylla, bära bort skräp eller något annat. Kontakta oss för prisuppgift via info@pnf.se

Är du trångbodd?
Växer din verksamhet? Kanske planerar du att anställa fler inom kort och börjar bli trångbodd i din nuvarande lokal. Kontakta PnF så tidigt du kan för att öka chanserna att hitta en lösning som alla blir nöjda med. Kontakt: johannes.lidstrom@pnf.se

Önskar du något mer?
Det är svårt att förmedla allt man vill berätta med hjälp av text. Är det något du fortfarande undrar över är du alltid välkommen att kontakta oss personligen eller på telefon och e-post.

Håll dig uppdaterad

Läs våra nyheter.

Läs mer

Kontakta oss

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Följ oss