Miljöansvar

Vi vill bidra till ett hållbart samhälle

Lokalt producerad honung av högsta kvalitet från Furunäsets bikupor.

Vi på Piteå Näringsfastigheter förvaltar lokaler med noggrann omsorg för vår miljö. Tillsammans med våra hyresgäster, leverantörer och övriga samarbetspartners är vår ambition att verka för ett hållbart samhälle. Ett arbete som ständigt pågår, där vi kontinuerligt tittar på vilket sätt vi kan ta ansvar och verka mer hållbart. Vi har valt att koncentrera vårt miljöarbete till följande områden:

Energieffektivisering
Då vår planets samlade energiresurser är begränsade eftersträvar vi ständigt att bli mer energieffektiva. Vid nybyggnationer använder vi oss av de mest effektiva energilösningarna. Våra äldre fastigheter genomgår regelbundet energiöversyn i form av utbyte av uppvärmningssystem, ventilationsanläggningar och belysning.

Miljömärkt el
Genom samarbete med PiteEnergi köper vi miljömärkt el till våra fastigheter, vilket innebär el producerad av sol, vind, vatten eller biobränslen.

Återanvändning och Återvinning
Avfall som procuceras ska i första hand, om möjligt, återanvändas och i andra hand återvinnas. Återvinning ska ske genom att materialet eller energin återvinns eller att näringsämnen går i ett kretslopp. I sista hand ska deponering ske.

PnF verkar också för att likvärdig omsorg för vår miljö visas av våra hyresgäster, leverantörer och övriga samarbetspartners.

Biologisk mångfald

På Furunäset Företagsby har vi gjort en insats för att stärka den biologiska mångfalden och värna för binas men även andra insekters överlevnad. Där har vi i samarbete med en lokal aktör placerat ut ett antal bikupor, där hyresgäster kan köpa del i eller en hel bikupa. Resultatet? Lokalt producerad honung av högsta kvalitet.

Vill ni också engagera i er för en stärkt biologisk mångfald? Maila oss på info@pnf.se så berättar vi mer!

Följ oss